Published: 2024-04-12

Research on Inventory Control Method Based on Demand Response of Power Big Data

Huixuan Shi, Zhengping Gao, Li Fang, Jiqing Zhai , Hongzhi Sun

1781-1789

Electric Energy Metering Error Evaluation Method Based on Deep Learning

Tianfu Huang, Zhiwu Wu, Wen Zhan, Chunguang Wang, Tongyao Lin

1904-1913